Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị N

01 tháng 7 2020 11:57

câu hỏi

Thì hiện tại đơn là như thế nào?


3

1


Lê P

03 tháng 7 2020 14:31

Thì hiện tại đơn là thì nói lên một hoạt động lặp đi lặp lại trong nhiều ngày . Công thức là a) động từ tobe + : S+ tobe+ O - : S + tobe + not + O ?: Tobe + S + O b) Verd + ) S + V/Vs/Ves/ + O -) S + do/does+not+O ?) Do/Does + S+ O

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Please help me answer this question! Tks Listen! Someone ______________(play) the guitar. It _________ (sound)

25

Lihat jawaban (4)

Write a word under each picture. practise the words

13

Được xác nhận