Square root
VBT
Calculator
magnet

Diễm T

10 tháng 4 2020 01:18

câu hỏi

thì hiện tại đơn I (be) at school at the weeked


1

2


Nguyễn D

10 tháng 4 2020 07:01

I am at school at the weekend

Phạm Đ

10 tháng 4 2020 09:38

I am at school at the weekend.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verb given in each following blank. I expected (invite) ______________ to the party, but I wasn't.

5

Được xác nhận