Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

05 tháng 10 2022 07:33

câu hỏi

Thực hiện phép tính: (6x^(2)y^(5)−xy^(3)+4x^(3)y^(2)):2xy


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 08:04

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thanh T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài Phép chia đa thức</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp;(6x<sup>2</sup>y<sup>5</sup>−xy<sup>3</sup>+4x<sup>3</sup>y<sup>2</sup>):2xy</p><p>=6x<sup>2</sup>y<sup>5</sup>:2xy<sup> </sup>− xy<sup>3</sup>:2xy<sup> </sup>+ 4x<sup>3</sup>y<sup>2</sup>:2xy</p><p>=3xy<sup>4</sup> – (1/2)y<sup>2</sup> +2x<sup>2</sup>y</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thanh T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài Phép chia đa thức

Lời giải chi tiết như sau:

   (6x2y5−xy3+4x3y2):2xy

=6x2y5:2xy − xy3:2xy + 4x3y2:2xy

=3xy4 – (1/2)y2 +2x2y

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận