Square root
VBT
Calculator
magnet

Gia N

23 tháng 4 2023 12:18

câu hỏi

Tất cả các số nguyên lớn hơn 2 đều là tổng của 3 số nguyên tố tìm nó giải nhanh

Tất cả các số nguyên lớn hơn 2 đều là tổng của 3 số nguyên tố tìm nó giải nhanh


13

1


Lethionngmat L

29 tháng 4 2023 10:44

<p>3 số nguyên tố đấy là 2, 3, 5. Vì những số nguyên lớn hơn 2 là số chẵn thì sẽ đều&nbsp; là bội của 2, số nguyên gần 2 nhất là 3 nên số nguyên tố tiếp theo là 3. Những số kết thúc là 0, 5 đều là bội của 5&nbsp;<br>=&gt; số nguyên tố thứ 3 là 5<br>Trong trường hợp các số kết thúc là 7, 9 có thể kết hợp giữa 2 và 5</p>

3 số nguyên tố đấy là 2, 3, 5. Vì những số nguyên lớn hơn 2 là số chẵn thì sẽ đều  là bội của 2, số nguyên gần 2 nhất là 3 nên số nguyên tố tiếp theo là 3. Những số kết thúc là 0, 5 đều là bội của 5 
=> số nguyên tố thứ 3 là 5
Trong trường hợp các số kết thúc là 7, 9 có thể kết hợp giữa 2 và 5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hai ô tô xuất phát cùng một lúc đi từ Vinh về động lượng xe thứ nhất đi hết 1 giờ 20 phút xe thứ hai đi hết 1 giờ 15 phút tính vận tốc mỗi ô tô biết vận tốc 2 ô tô hơn kém nhau 3 km trên giờ

41

Được xác nhận