Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen H

22 tháng 12 2019 13:42

câu hỏi

Tính tổng sau -7+12+-17+22+92+-97+102


0

1


Kiều T

24 tháng 12 2019 05:43

=15

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong các số sau đây số nào là số nguyên tố số nào là hợp số : 1;2;3;4;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30

9

Lihat jawaban (2)