Square root
VBT
Calculator
magnet

Tit T

29 tháng 1 2023 13:02

câu hỏi

Tính tổng cấp số cộng.HELP ME...

Tính tổng cấp số cộng.HELP ME...

alt

14

2

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

30 tháng 1 2023 10:25

Được xác nhận

<p>Chào em Tít T,</p><p>Đây là dạng bài liên quan về cấp số cộng</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>a) S = 1+6 +11 +...+ 91 +96</p><p>Số số hạng: n = (96-1)/ (6-1) +1 = 20 số</p><p>Tổng của cấp số cộng trên: S= (20.(1+96))/2 = 970</p><p>&nbsp;</p><p>b) S = (-5) + (-1) + 3 + 7 +...+ 83 +87</p><p>Số số hạng: n = (87 - (-5))/4 +1 =24 số</p><p>Tổng của cấp số cộng trên: S= (24. (87+5))/2 = 1104</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi nữa em nhé.</p><p>Cảm ơn em</p>

Chào em Tít T,

Đây là dạng bài liên quan về cấp số cộng

 

Bài giải chi tiết:

a) S = 1+6 +11 +...+ 91 +96

Số số hạng: n = (96-1)/ (6-1) +1 = 20 số

Tổng của cấp số cộng trên: S= (20.(1+96))/2 = 970

 

b) S = (-5) + (-1) + 3 + 7 +...+ 83 +87

Số số hạng: n = (87 - (-5))/4 +1 =24 số

Tổng của cấp số cộng trên: S= (24. (87+5))/2 = 1104

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi nữa em nhé.

Cảm ơn em

Em H

02 tháng 2 2023 15:48

<p>Đáp án</p><p>a, 970</p><p>b, 984</p><p>Áp dụng</p><p>1, Công thức tính số số hạng</p><p>(Số cuối - số đầu): khoảng cách+1</p><p>2, Công thức tính tổng</p><p>(Số cuối+số đầu)x số số hạng :2</p>

Đáp án

a, 970

b, 984

Áp dụng

1, Công thức tính số số hạng

(Số cuối - số đầu): khoảng cách+1

2, Công thức tính tổng

(Số cuối+số đầu)x số số hạng :2

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m &lt; 2 + m

3

Được xác nhận