Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

12 tháng 1 2020 08:13

câu hỏi

Tính tổng B=1+3+9+27+81+243+729+2187


0

1


Phạm M

13 tháng 1 2020 11:55

Đầu tiên ta sẽ tính: 1+3+9=13+27+81=121+243+729=1193 1193+2187=3380 Vậy B=3380

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm 3 phần số bằng 2/3,12/36 Viết số 2/4=1/ = /8=10/ 12/15= /5=24/ 5/10= /20= /2=25/

0

Lihat jawaban (2)