Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi L

01 tháng 2 2020 12:20

câu hỏi

Tính tổng: 1-2+3-4............ +43-44+45


0

2


Đặng P

04 tháng 2 2020 14:51

ta có =(1-2)+(3-4)+.....+(43-44)+45 =-1+(-1)+....+(-1)+45 có 22 số hạng (-1)cùng với số 45 =(-1).22+45 =-22+45 =23

Sunny S

07 tháng 2 2020 01:28

1-2+3-4.............+43-44+45 =(1-2)+(3-4)........+(43-44)+45 = (-1)+(-1)+.........+(-1)+45 Trừ số 45,biểu thức trên có số số hạng là: (44-1):1+1=44(số hạng) Vậy có số cặp biểu thức cho ra kết quả -1 là: 44:2=22(cặp số) Vậy ta có 22 số (-1) và số 45.có =(-1).22+45 =(-22)+45 =23

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm tất cả các ước của -5

0

Lihat jawaban (1)