Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai P

17 tháng 4 2021 16:06

câu hỏi

Tính P=1/2.9+1/3.12+1/4.15+...+1/50.153


11

1


T. Hữu

19 tháng 4 2021 07:38

P = 1/2.9+1/3.12+1/4.15+...+1/50.153 P = 1/2.3.3 + 1/3.4.3 + 1/4.5.3 + ... + 1/50.51.3 P = 1/3 . (1/2.3 + 1/3.4 + 1/4.5 + ... + 1/50.51) P = 1/3 . (1/2 - 1/3 + 1/3 - 1/4 + 1/4 - 1/5 + ... + 1/50 - 1/51) P = 1/3 . (1/2 - 1/51) P = 1/3 . (51-2/102) P = 1/3 . 49/102 P = 49/306

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

[6+(1/2)mũ 3 -|1/2|]÷1/6

2

Lihat jawaban (1)