Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

13 tháng 10 2022 03:37

câu hỏi

Tính nhanh giá trị của biểu thức: (14023×9+38942×8+13991×7)×(15×6−90)


5

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 03:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thanh T<br>Đây là một bài tập thuộc Toán 6<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>(14023×9+38942×8+13991×7)×(15×6−90)</p><p>= (14023×9+38942×8+13991×7)x(90-90)</p><p>= (14023×9+38942×8+13991×7) x 0</p><p>= 0<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thanh T
Đây là một bài tập thuộc Toán 6
Bài giải chi tiết: 

(14023×9+38942×8+13991×7)×(15×6−90)

= (14023×9+38942×8+13991×7)x(90-90)

= (14023×9+38942×8+13991×7) x 0

= 0
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 03:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 6<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>(14023 x 9 + 38942 x 8+13991 x 7) x (15 x 6 - 90)</p><p>=(14023 x 9 + 38942 x 8+13991 x 7) x (90 - 90)</p><p>=&nbsp;(14023 x 9 + 38942 x 8+13991 x 7) x 0&nbsp;</p><p>= 0</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 6
Bài giải chi tiết: 

(14023 x 9 + 38942 x 8+13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

=(14023 x 9 + 38942 x 8+13991 x 7) x (90 - 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8+13991 x 7) x 0 

= 0

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Biểu diễn các số sau trên trục số a) −12,5

0

Được xác nhận