Square root
VBT
Calculator
magnet

Lục H

23 tháng 12 2019 10:55

câu hỏi

tính nhanh 915-74-26+85


0

2


Nhung P

26 tháng 12 2019 05:11

=(915 - 85) - (74 + 26) = 830 - 100 =730

Huynh A

27 tháng 12 2019 13:27

730 0 giây

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

123456789 - 12345678 bằng ?😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 😁

27

Lihat jawaban (8)