Square root
VBT
Calculator
magnet

My M

22 tháng 6 2023 04:27

câu hỏi

tính nhanh 52x42+32x8+5x16

tính nhanh 

52x42+32x8+5x16


12

2


Não C

22 tháng 6 2023 07:54

<p><strong>52x42+32x8+5x16</strong></p><p><strong>=(52x42)+(32x8)+(5x16)</strong></p><p><strong>= 2184+256+80</strong></p><p><strong>= 2440+80</strong></p><p><strong>= 2520</strong></p><p><i><strong>sai thì xin lỗi nha TvT</strong></i></p>

52x42+32x8+5x16

=(52x42)+(32x8)+(5x16)

= 2184+256+80

= 2440+80

= 2520

sai thì xin lỗi nha TvT

Nguyễn V

28 tháng 6 2023 08:24

<p>2520</p><p>&nbsp;</p>

2520

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

12

Được xác nhận