Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

02 tháng 12 2022 08:55

câu hỏi

Tính nhanh: 32 . ( 132 - 247 ) - 132 . ( 32 - 247 )


11

2

Được xác nhận

Trần Q

02 tháng 12 2022 13:50

Được xác nhận

<p>32 . (132 - 247) - 132 . (32 - 247)</p><p>= 32 . 132 - 32 . 247 - 132 . 32 + 132 . 247</p><p>= (32 . 132 - 132 . 32) + (132 . 247 - 32 . 247)</p><p>= [32 . (132 - 132)] + (132 . 247 - 32 . 247)</p><p>= [32 . 0] + (132 . 247 - 32 . 247)</p><p>= 0 + [247 . (132 - 32)]</p><p>= 0 + [247 . 100]</p><p>= 0 + 24700</p><p>= 24700</p>

32 . (132 - 247) - 132 . (32 - 247)

= 32 . 132 - 32 . 247 - 132 . 32 + 132 . 247

= (32 . 132 - 132 . 32) + (132 . 247 - 32 . 247)

= [32 . (132 - 132)] + (132 . 247 - 32 . 247)

= [32 . 0] + (132 . 247 - 32 . 247)

= 0 + [247 . (132 - 32)]

= 0 + [247 . 100]

= 0 + 24700

= 24700

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

05 tháng 12 2022 12:00

Được xác nhận

Xin chào em Lê T, Đáp án cho câu hỏi của em là: 24700 Bài giải chi tiết: 32 . ( 132 - 247 ) - 132 . ( 32 - 247 ) = 32. 132 - 247. 32 - 132. 32 + 132. 247 = 247. ( - 32 + 132 ) = 247. 100 = 24700 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phơng trình: c) (2x−6)/(x+2)&gt;0

0

Được xác nhận