Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngân D

27 tháng 12 2019 04:06

câu hỏi

tính khối lượng


0

1


Trần T

28 tháng 12 2019 13:19

m= n×M

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

gọi tên các chất sau theo danh pháp thay thế a) CH3-CH(CH3)CH2CH3 b) CH3-CH2-CH2-CH3

3

Lihat jawaban (1)