Square root
VBT
Calculator
magnet

Dinhvanthang D

10 tháng 4 2020 01:44

câu hỏi

tính hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho cả 2 phẩy 3 phẩy 5 và 9 và số nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho cả 2 3 5 và 9


0

1


Mimi M

10 tháng 4 2020 05:10

Số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho cả 2, 3, 5, 9 là: 9990 Số nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho cả 2, 3, 5, 9 là: 1080 Hiệu của hai số đó là: 9990 - 1080 = 8910

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

209000 x 12

0

Lihat jawaban (2)