Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi N

04 tháng 11 2022 16:24

câu hỏi

Tính hợp lý a) 274+357+126-157

alt

5

2

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

11 tháng 11 2022 14:38

Được xác nhận

Đề = (274 + 126) + (357 - 157) = 400 + 200 = 600

Huy N

05 tháng 11 2022 14:15

<p>274+375+126+157</p><p>=(24</p>

274+375+126+157

=(24

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận