Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

06 tháng 10 2022 02:56

câu hỏi

Tính giá trị của các biểu thức sau: x^(3)+3x^(2)+3x+1 tại x=997


2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 03:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Với x=997ta có:</p><p>x<sup>3 </sup>+3x<sup>2 </sup>+ 3x +1</p><p>= 997<sup>3 </sup>+3.997<sup>2 </sup>+3.997 +1</p><p>= 994011992</p><p>Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là câu hỏi thuộc toán 8

Lời giải chi tiết:

Với x=997ta có:

x3 +3x2 + 3x +1

= 9973 +3.9972 +3.997 +1

= 994011992

Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 03:20

Được xác nhận

<p>Xin chào Ly P.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8 chương 1.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Thay x=997 vào biểu thức, ta được:</p><p>x<sup>3</sup> +3x<sup>2</sup> +3x+1 &nbsp;=&gt;997<sup>3 </sup>+3<sup> </sup>×997<sup>2</sup>+3×997+1</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =991026973+2982027+2991+1</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =994011992</p><p>Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Ly P.

Đây là câu hỏi thuộc toán 8 chương 1.

Lời giải chi tiết:

Thay x=997 vào biểu thức, ta được:

x3 +3x2 +3x+1  =>9973 +3 ×9972+3×997+1

                                =991026973+2982027+2991+1

                                =994011992

Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

345.344344-344.345

1

Được xác nhận