Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

11 tháng 5 2023 14:07

câu hỏi

tính diện tích hình chữ nhật có chu vi bằng 36 dm

tính diện tích hình chữ nhật có chu vi bằng 36 dm


6

1


Trần X

12 tháng 5 2023 05:07

<p>Do chu vi của&nbsp;hình&nbsp;vuông&nbsp;= chu vi hình&nbsp;chữ&nbsp;nhật</p><p>Nên hình chữ nhật có chu vi là 36 dm.</p><p>Nửa chu vi là: 36 : 2 = 18 (dm)</p><p>Chiều dài là: (18 + 2) : 2 = 10 (dm)</p><p>Chiều rộng là: 18 - 10 = 8 (dm)</p><p>Diện tích là: 10 * 8 = 80 (dm<sup>2</sup>)</p>

Do chu vi của hình vuông = chu vi hình chữ nhật

Nên hình chữ nhật có chu vi là 36 dm.

Nửa chu vi là: 36 : 2 = 18 (dm)

Chiều dài là: (18 + 2) : 2 = 10 (dm)

Chiều rộng là: 18 - 10 = 8 (dm)

Diện tích là: 10 * 8 = 80 (dm2)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khai triển các hằng đằng thức (2x+1)(2x-1)

207

Được xác nhận