Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

10 tháng 2 2020 23:36

câu hỏi

tính các giới hạn: a) lim 2n2 -n+3/3n2 +2n+1 b) lim 2n+1/ n3+4n2+3


0

1


Minh H

13 tháng 2 2020 02:04

a) = lim (2 - 1/n + 3/n^2)/(3 + 2/n + 1/n^2) = lim 2/3 = 2/3 b) = lim (2/n^2 + 1/n^3)/(1+4/n+3/n^3) = lim 0/1 = 0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lim 2n^3 / 2n^2+3 + 1-5n^2/ 5n+1

1

Lihat jawaban (1)