Square root
VBT
Calculator
magnet

Tận T

05 tháng 10 2022 06:01

câu hỏi

Tính biểu thức(tính bằng cách hợp lý nếu có thể)

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 06:42

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tận T,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Phân Số.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>7/9+11/24-5/24+2/9+13/14</p><p>=(7/9+2/9)+(11/24-5/24)+13/14</p><p>=9/9+6/24+13/14</p><p>=1+1/4+13/14</p><p>=61/28</p><p>Hãy đặt &nbsp;nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tận T,

Đây là một bài tập thuộc Chương Phân Số.

Bài giải chi tiết:

7/9+11/24-5/24+2/9+13/14

=(7/9+2/9)+(11/24-5/24)+13/14

=9/9+6/24+13/14

=1+1/4+13/14

=61/28

Hãy đặt  nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-5sinx + 2cos^2x =0

7

Được xác nhận