Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

09 tháng 6 2023 07:27

câu hỏi

Tính biểu thức 10+3×k . Với k=5, với k=9

Tính biểu thức 10+3×k . Với k=5, với k=9

alt

13

1


Nguyễn M

09 tháng 6 2023 14:56

<p>Nếu k = 5 thì biểu thức sẽ là:</p><p>&nbsp; &nbsp; 10 + 3 × 5&nbsp;</p><p>= 10 + 15</p><p>= 25</p><p>&nbsp;</p><p>Nếu k = 9 thì biểu thức sẽ là:</p><p>&nbsp; &nbsp; 10 + 3 × 9&nbsp;</p><p>= 10 + 27</p><p>= 37</p><p>&nbsp;</p>

Nếu k = 5 thì biểu thức sẽ là:

    10 + 3 × 5 

= 10 + 15

= 25

 

Nếu k = 9 thì biểu thức sẽ là:

    10 + 3 × 9 

= 10 + 27

= 37

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

8111×9380

1

Lihat jawaban (1)

Mình chưa thấy đáp án đúng ạ

21

Được xác nhận