Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

29 tháng 12 2022 13:36

câu hỏi

tính: a,63548+19256 b, 129017-34693

tính: a,63548+19256

b, 129017-34693


3

1


Mino M

29 tháng 12 2022 14:50

<p>63548+19256=82804</p><p>129017-34693=94324</p>

63548+19256=82804

129017-34693=94324

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết. a) 6x−15x^(2)=0

0

Được xác nhận