Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

08 tháng 9 2022 09:46

câu hỏi

Tính : (27/343)^21 : (9/49)^31

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

08 tháng 9 2022 10:20

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Chương 1-Đại số, Bài Lũy thừa của một số hữu tỉ</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>(27/343)<sup>21</sup> : (9/49)<sup>31</sup></p><p>=[(3/7)<sup>3</sup>]<sup>21</sup>:[(3/7)<sup>2</sup>]<sup>31</sup></p><p>=(3/7)<sup>63</sup>:(3/7)<sup>62</sup></p><p>=3/7</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Kiên N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Chương 1-Đại số, Bài Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài giải chi tiết 

(27/343)21 : (9/49)31

=[(3/7)3]21:[(3/7)2]31

=(3/7)63:(3/7)62

=3/7

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điền vào chỗ trống cho thích hợp: p) x^(3)+27=…

0

Được xác nhận