Square root
VBT
Calculator
magnet

Lấm C

27 tháng 1 2023 11:24

câu hỏi

Tính (2+xy) 2

Tính 

(2+xy)2


12

1


Vương T

27 tháng 1 2023 14:48

<p>(2+xy)²= 2²+2×2×xy+xy²= 4+4xy+xy²</p>

(2+xy)²= 2²+2×2×xy+xy²= 4+4xy+xy²

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M

2

Được xác nhận