Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

06 tháng 11 2022 03:05

câu hỏi

Tổng sau chia hết cho 3 không ? Vì sao?A=2 ² 2³ 2⁴ 2⁵ 2⁶ ... 2⁴⁸ 2⁴⁹ 2⁵⁰

Tổng sau chia hết cho 3 không ? Vì sao?A=2 ² 2³ 2⁴ 2⁵ 2⁶ ... 2⁴⁸ 2⁴⁹ 2⁵⁰


15

3

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

06 tháng 11 2022 11:29

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Nguyễn T,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: Tổng sau có chia hết cho 3&nbsp;<br><br>Đây là một bài tập thuộc phần dấu hiệu chia hết lớp 6 nhé<br>Bài giải chi tiết:<br><i>A = 2 + 2<sup>2</sup> + 2<sup>3</sup> + 2<sup>4</sup> + ...+ 2<sup>50</sup></i></p><p><i>A = (2 + &nbsp;2<sup>2</sup>&nbsp;) + (2<sup>3</sup>&nbsp;+ 2<sup>3</sup>&nbsp;) + (2^49 + &nbsp;2<sup>50&nbsp;</sup></i></p><p><i>A = 6 . 4<sup>0</sup> + 6 . 4<sup>1</sup> +... +&nbsp; 6 .4<sup>24</sup></i></p><p><i>A = 2.3 . ( 4<sup>0</sup> + &nbsp;4<sup>1</sup>+...+4<sup>24</sup>)</i></p><p><i>=&gt; A chia hết cho 3</i><br>Kết luận: đáp án chính xác là A có chai hết cho 3<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Nguyễn T, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: Tổng sau có chia hết cho 3 

Đây là một bài tập thuộc phần dấu hiệu chia hết lớp 6 nhé
Bài giải chi tiết:
A = 2 + 22 + 23 + 24 + ...+ 250

A = (2 +  22 ) + (23 + 23 ) + (2^49 +  250 

A = 6 . 40 + 6 . 41 +... +  6 .424

A = 2.3 . ( 40 +  41+...+424)

=> A chia hết cho 3
Kết luận: đáp án chính xác là A có chai hết cho 3
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Trần T

06 tháng 11 2022 12:09

<p>Bài giải chi tiết:<br><i>A = 2 + 2<sup>2</sup> + 2<sup>3</sup> + 2<sup>4</sup> + ...+ 2<sup>50</sup></i></p><p><i>A = (2 + &nbsp;2<sup>2</sup>&nbsp;) + (2<sup>3</sup>&nbsp;+ 2<sup>3</sup>&nbsp;) + (2^49 + &nbsp;2<sup>50&nbsp;</sup></i></p><p><i>A = 6 . 4<sup>0</sup> + 6 . 4<sup>1</sup> +... +&nbsp; 6 .4<sup>24</sup></i></p><p><i>A = 2.3 . ( 4<sup>0</sup> + &nbsp;4<sup>1</sup>+...+4<sup>24</sup>)</i></p><p><i>=&gt; A chia hết cho 3</i></p><p>&nbsp;</p>

Bài giải chi tiết:
A = 2 + 22 + 23 + 24 + ...+ 250

A = (2 +  22 ) + (23 + 23 ) + (2^49 +  250 

A = 6 . 40 + 6 . 41 +... +  6 .424

A = 2.3 . ( 40 +  41+...+424)

=> A chia hết cho 3

 

Nguyen P

23 tháng 4 2023 15:30

<p><i>A = 2 + 2<sup>2</sup> + 2<sup>3</sup> + 2<sup>4</sup> + ...+ 2<sup>50</sup></i></p><p><i>A = (2 + &nbsp;2<sup>2</sup>&nbsp;) + (2<sup>3</sup>&nbsp;+ 2<sup>3</sup>&nbsp;) + (2^49 + &nbsp;2<sup>50&nbsp;</sup></i></p><p><i>A = 6 . 4<sup>0</sup> + 6 . 4<sup>1</sup> +... +&nbsp; 6 .4<sup>24</sup></i></p><p><i>A = 2.3 . ( 4<sup>0</sup> + &nbsp;4<sup>1</sup>+...+4<sup>24</sup>)</i></p><p><i>=&gt; A chia hết cho 3</i></p><p>&nbsp;</p>

A = 2 + 22 + 23 + 24 + ...+ 250

A = (2 +  22 ) + (23 + 23 ) + (2^49 +  250 

A = 6 . 40 + 6 . 41 +... +  6 .424

A = 2.3 . ( 40 +  41+...+424)

=> A chia hết cho 3

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho G với trọng tâm của tam giác ABC hãy chứng minh rằng các vectơ GA cộng vectơ GC cộng vectơ GB bằng vectơ o

7

Được xác nhận