Square root
VBT
Calculator
magnet

Lưu T

30 tháng 4 2021 01:06

câu hỏi

Từ ng.nhân thắng lợi của cuộc k/c chống Mĩ cứu nước (1954-1975), em hãy cho biết: -Bài học kinh nghiệm gì được rút ra cho cách mạng Việt Nam đối với cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc trong mọi thời đại? -Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay cần làm gì để phát huy truyền thống của cha ông đóng góp công sức xây dựng và bảo vệ quê hương?


7

1


NGUYỄN T

02 tháng 6 2021 15:55

*Từ nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 bài học kinh nghiệm được rút ra cho cách mạng Việt Nam đối với cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc trong mọi thời đại là : luôn nắm vững ngọn cờ xã hội chủ nghĩa, Độc lập DÂN TỘC : Biết chớp thời cơ, vận dụng các chính sách linh hoạt hiệu quả phù hợp với hoàn cảnh. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Khôn khéo trong lĩnh vực ngoại giao kiên quyết chống kẻ thù giặc ngoại xâm, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp chính trị, hòa bình. * Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay cần : thực hiện tốt các điều lệ, quy định của Đảng, tham gia nghĩa vụ quân sự, Học tập tốt lao động tốt

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ý nghĩa của lá cờ ASEAN là gì

0

Lihat jawaban (1)

tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân pháp đến nền kinh tế Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

17

Được xác nhận