Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi Đ

21 tháng 10 2020 13:21

câu hỏi

Tổng các chữ số của một số có 2 chữ số bằng số lớn nhất có 1 chữ số và chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng đơn vị.Tìm số đó


10

2


Cao T

26 tháng 10 2020 02:14

Số đó là 63

Vương N

21 tháng 10 2020 13:37

số đó là 36

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết tập hợp a các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách sau đó điền ký hiệu thích hợp vào ô vuông

15

Lihat jawaban (1)