Square root
VBT
Calculator
magnet

Cường L

11 tháng 7 2021 01:44

câu hỏi

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 85,4 tổng của số thứ hai và số thứ ba là 82,5 tổng số thứ nhất và số thứ ba là 68,3. Tìm ba số đó


23

2


Tường T

12 tháng 7 2021 11:43

số thứ 1 là 35,6 , số thứ 2 là 49,8 , số thứ 3 là 32,7

Thoại L

18 tháng 7 2021 00:40

số thứ 1 là 35,6 số thứ 2 là 49,8 số thứ 3 là 32,7

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

[6+(1/2)mũ 3 -|1/2|]÷1/6

2

Lihat jawaban (1)