Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyền T

27 tháng 10 2022 13:27

câu hỏi

Tổng của hai số là 73. Hiệu của hai số đó là 29

Tổng của hai số là 73. Hiệu của hai số đó là 29 


5

1


Blue E

27 tháng 10 2022 16:28

<p>2 lần số bé là :</p><p>73 - 29 = 44</p><p>Số bé là :&nbsp;</p><p>44 : 2 = 22</p><p>Số lớn là :</p><p>22+29 = 51</p><p>Đ/s : số bé : 22</p><p>số lớn :51</p>

2 lần số bé là :

73 - 29 = 44

Số bé là : 

44 : 2 = 22

Số lớn là :

22+29 = 51

Đ/s : số bé : 22

số lớn :51

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3 . một năm không nhuận có ... Bao nhiêu ngày

6

Lihat jawaban (2)