Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê Đ

25 tháng 5 2023 02:32

câu hỏi

tổng của ba số là 2010. số thứ nhất lớn hơn tổng của hai số kia là 10. Nếu bớt số thứ hai 100 đơn vị thì được số thứ ba. tìm số thứ ba.

tổng của ba số là 2010. số thứ nhất lớn hơn tổng của hai số kia là 10. Nếu bớt số thứ hai 100 đơn vị thì được số thứ ba. tìm số thứ ba.


4

1


Sabo S

25 tháng 5 2023 07:11

<p>số đó là 1347</p>

số đó là 1347

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

511105382+562499878674=

6

Lihat jawaban (4)