Square root
VBT
Calculator
magnet

Ko K

15 tháng 12 2022 16:42

câu hỏi

Tìm

Tìm 

 

alt

6

3

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

16 tháng 12 2022 05:59

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Ko K</strong>&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 0,2<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 6<br>Bài giải chi tiết:<br>(2,4-3x)*0,5 = 0,9</p><p>&lt;=&gt; 2,4 -3x = 0,9 : 0,5 = 9/5</p><p>&lt;=&gt; -3x = 9/5 - 2,4 = -0,6</p><p>&lt;=&gt; x = 0,2<br>Kết luận: đáp án chính xác là 0,2<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Ko K 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 0,2

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 6
Bài giải chi tiết:
(2,4-3x)*0,5 = 0,9

<=> 2,4 -3x = 0,9 : 0,5 = 9/5

<=> -3x = 9/5 - 2,4 = -0,6

<=> x = 0,2
Kết luận: đáp án chính xác là 0,2
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Tường V

16 tháng 12 2022 05:45

<p>a) (2,4 - 3x) . 0,5 = 0,9</p><p>=&gt; 2,4 - 3x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;= 0,9 : 0,5</p><p>=&gt; 2,4 - 3x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;= 1,8</p><p>=&gt; &nbsp;3x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; = 2,4 - 1,8</p><p>=&gt; &nbsp; 3x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;= 0,6</p><p>=&gt; x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;= 0,6 : 3</p><p>=&gt; x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;= 0,2</p><p>&nbsp; &nbsp; Vậy x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; = 0,2</p>

a) (2,4 - 3x) . 0,5 = 0,9

=> 2,4 - 3x            = 0,9 : 0,5

=> 2,4 - 3x            = 1,8

=>  3x                     = 2,4 - 1,8

=>   3x                    = 0,6

=> x                        = 0,6 : 3

=> x                        = 0,2

    Vậy x                 = 0,2

Quynh A

16 tháng 12 2022 08:48

<p>( 2,4 - 3x) . 0,5 = 0,9</p><p>2,4 - 3x = 0,9 : 0,5</p><p>2,4 - 3x = 1,8</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3x = 2,4 - 1,8</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3x = 0,6</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;x = 0,6 : 3</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;x = 0,2</p><p>Vậy x= 0,2</p><p>&nbsp;</p>

( 2,4 - 3x) . 0,5 = 0,9

2,4 - 3x = 0,9 : 0,5

2,4 - 3x = 1,8

          3x = 2,4 - 1,8

          3x = 0,6

             x = 0,6 : 3

             x = 0,2

Vậy x= 0,2

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận