Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

19 tháng 9 2022 16:04

câu hỏi

Tìm x,y,z biết a) x/3=y/4;y/5=z/7 và 2x+3y−z=186.


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 17:19

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hải Y,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số.<br>Bài giải chi tiết :</p><p>Ta có: x/3=y/4 ⇔ x/15=y/20 (1)&nbsp;<br>y/5=z/7 ⇔ y/20=z/28 (2)&nbsp;<br>Từ (1) và (2)⇔ x/15=y/20=z/28&nbsp;<br>⇔ 2x/30=3y/60=z/28&nbsp;<br>Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:<br>2x/30=3y/60=z/28=(2x+3y-z)/(30+60-28)=186/62=3&nbsp;<br>2x/30=3 ⇔ 2x=90 ⇔ x=45&nbsp;<br>3y/60=3 ⇔ 3y=180 ⇔ y=60&nbsp;<br>&nbsp;z/28=3 ⇔ z=84</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hải Y,
Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số.
Bài giải chi tiết :

Ta có: x/3=y/4 ⇔ x/15=y/20 (1) 
y/5=z/7 ⇔ y/20=z/28 (2) 
Từ (1) và (2)⇔ x/15=y/20=z/28 
⇔ 2x/30=3y/60=z/28 
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
2x/30=3y/60=z/28=(2x+3y-z)/(30+60-28)=186/62=3 
2x/30=3 ⇔ 2x=90 ⇔ x=45 
3y/60=3 ⇔ 3y=180 ⇔ y=60 
 z/28=3 ⇔ z=84

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính (x−2)(x+2)−(x−3)(x+1)

1

Được xác nhận