Square root
VBT
Calculator
magnet

Annie A

02 tháng 2 2023 06:42

câu hỏi

Tìm x,y khác 0 biết:

Tìm x,y khác 0 biết:

alt

20

3

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

02 tháng 2 2023 11:08

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần tỉ lệ thức</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>7x = 3y &lt;=&gt; x = 3/7y</p><p>Thay x = 3/7y vào pt xy = 84</p><p>Ta có: (3/7)y<sup>2</sup>=84&nbsp;</p><p>=&gt; y = ±14</p><p>=&gt; x = ±6</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần tỉ lệ thức

Bài giải chi tiết:

Ta có:

7x = 3y <=> x = 3/7y

Thay x = 3/7y vào pt xy = 84

Ta có: (3/7)y2=84 

=> y = ±14

=> x = ±6

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Vũ Đ

02 tháng 2 2023 13:24

<p>Ta có:</p><p>7x = 3y &lt;=&gt; x = 3/7y</p><p>Thay x = 3/7y vào pt xy = 84</p><p>Ta có: (3/7)y<sup>2</sup>=84&nbsp;</p><p>=&gt; y = ±14</p><p>=&gt; x = ±6</p>

Ta có:

7x = 3y <=> x = 3/7y

Thay x = 3/7y vào pt xy = 84

Ta có: (3/7)y2=84 

=> y = ±14

=> x = ±6

Ngọc L

02 tháng 2 2023 14:35

<p>Đặt x/3=y/7 =k =&gt;x=3k;y=7k</p><p>Ta có: x.y=84&nbsp;</p><p>=&gt; 3k.7k=84</p><p>=&gt;21k mũ2 =84</p><p>=&gt;k mũ2 = 4</p><p>=&gt;k=2 hoặc k=-2</p><p>+&gt;Với k=2, ta có:</p><p>x=3.2=6</p><p>y=7.2=14</p><p>+&gt;Với k=-2, ta có:</p><p>x=-2.3=-6</p><p>y=-2.7=-14</p>

Đặt x/3=y/7 =k =>x=3k;y=7k

Ta có: x.y=84 

=> 3k.7k=84

=>21k mũ2 =84

=>k mũ2 = 4

=>k=2 hoặc k=-2

+>Với k=2, ta có:

x=3.2=6

y=7.2=14

+>Với k=-2, ta có:

x=-2.3=-6

y=-2.7=-14

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

0 có phải là rố hữu tỉ không

13

Được xác nhận