Square root
VBT
Calculator
magnet

Thư Đ

12 tháng 10 2020 14:34

câu hỏi

Tìm x, y biết x /3=y/4 và x.y=48


12

3


Lê V

18 tháng 10 2020 02:49

x/3.y/4=x.y/3.4=48/12 =3

Nguyễn V

02 tháng 11 2020 13:48

sàm

Nguyễn V

02 tháng 11 2020 13:49

trả lời sai bét

Lê V

16 tháng 1 2021 02:10

lm đi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gon 9/ (5x−3y)^(2)−(4x+y)(4x−y)−(3x+5y)^(2)+(x−3y)(x+y)

2

Được xác nhận