Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen H

27 tháng 3 2023 13:39

câu hỏi

tìm x,y biết: x/3=y/2 và 2x+5y=32

tìm x,y biết:   

x/3=y/2 và 2x+5y=32


4

2


Mạnh D

28 tháng 3 2023 11:50

<p>x/3=y/2</p><p>=&gt;2x=3y</p><p>=&gt;2x+5y=3y+5y=32</p><p>=&gt;8y=32</p><p>=&gt;y=4</p><p>=&gt;x=6</p><p><br>&nbsp;</p>

x/3=y/2

=>2x=3y

=>2x+5y=3y+5y=32

=>8y=32

=>y=4

=>x=6


 

Thu H

29 tháng 3 2023 15:06

<p>X=6</p><p>Y=4</p>

X=6

Y=4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thay dấu * bằng một chữ só đề các só sau:1373 * chia hết cho 2 và cho 9

2

Được xác nhận