Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ P

23 tháng 11 2019 07:33

câu hỏi

tìm x thỏa mãn 3(x+5) chia hết cho x+1


0

1


T. Hữu

23 tháng 11 2019 15:01

nghĩa là 3x + 15 chia hết cho x+1 mà 3x + 3 thì chia hết cho x+1 nên ta muốn 3x + 3 + 12 chia hết cho x+1 thì 12 cũng phải chia hết cho x+1. Vậy x+1 là ước của 12 Ư(12)={1;2;3;4,6;12} vậy x+1 € {1;2;3;4;6;12} và x € {0;1;2;3;5;11} Vậy có 6 số thỏa mãn YCDB là x=0 x=1 x=2 x=3 x=5 x=11

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x |x-1|=0 4x-15=75-x

1

Được xác nhận