Square root
VBT
Calculator
magnet

Lã N

04 tháng 1 2023 13:02

câu hỏi

Tìm x như thế nào?

Tìm x như thế nào?

 


10

2


Trần N

04 tháng 1 2023 15:35

<p><strong>Tìm x là</strong> dạng toán đi <strong>tìm</strong> giá trị của ẩn <strong>x</strong> trong phép tính.<br>...<br><strong>Ví dụ:</strong></p><ol><li><strong>x</strong> + 15 = 30.</li><li>100 – <strong>x</strong> = 50.</li><li><strong>x</strong> : 3 = 9.</li><li>30 : 5 = <strong>x</strong>.</li></ol><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Tìm x là dạng toán đi tìm giá trị của ẩn x trong phép tính.
...
Ví dụ:

  1. x + 15 = 30.
  2. 100 – x = 50.
  3. x : 3 = 9.
  4. 30 : 5 = x.

 

 

Nhân N

05 tháng 1 2023 03:00

<p>Tìm x là dạng toán đi tìm giá trị của ẩn X trong phép tính</p><p>Vd :</p><p>X-15=10</p>

Tìm x là dạng toán đi tìm giá trị của ẩn X trong phép tính

Vd :

X-15=10

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau: a) x^(2)−6x+5=0

1

Được xác nhận