Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

27 tháng 10 2022 03:03

câu hỏi

Tìm x∈N biết: (x+2)+(x+4)+(x+6)+…+(x+50)=750


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 03:29

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Tú N,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>(x + 2) + (x + 4) + (x + 6) + ... + (x + 50) = 750<br>Số số hạng x là : (50 - 2) : 2 +1 = 25 (số)<br>=&gt; (x + 2) + (x + 4) + (x + 6) + ... + (x + 50) = 750<br>&lt;=&gt; 25x + (2 +4 +... +50) = 750<br>&lt;=&gt; 25x + (50 +2).25 : 2 = 750<br>&lt;=&gt; 25x + 650 = 750<br>&lt;=&gt; 25x = 100<br>&lt;=&gt; x=4</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Tú N,

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8

Bài giải chi tiết:

(x + 2) + (x + 4) + (x + 6) + ... + (x + 50) = 750
Số số hạng x là : (50 - 2) : 2 +1 = 25 (số)
=> (x + 2) + (x + 4) + (x + 6) + ... + (x + 50) = 750
<=> 25x + (2 +4 +... +50) = 750
<=> 25x + (50 +2).25 : 2 = 750
<=> 25x + 650 = 750
<=> 25x = 100
<=> x=4

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)