Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

19 tháng 9 2022 16:05

câu hỏi

Tìm x e) 3(5x−15)−52=68


3

3

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 16:16

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Hải Y</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 6</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>3(5x−15)−52=68</strong></h1><p><strong>=&gt;3(5x−15)=68+52</strong></p><p><strong>=&gt;3(5x−15)=120</strong></p><p><strong>=&gt;5x-15=120:3</strong></p><p><strong>=&gt;5x-15=40</strong></p><p><strong>=&gt;5x=40+15</strong></p><p><strong>=&gt;5x=55</strong><br><strong>=&gt;x=11</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Hải Y

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 6

Bài giải chi tiết :  

3(5x−15)−52=68

=>3(5x−15)=68+52

=>3(5x−15)=120

=>5x-15=120:3

=>5x-15=40

=>5x=40+15

=>5x=55
=>x=11

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 16:17

Được xác nhận

<p>Chào em Hải Y<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 6, Bài số nguyên<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>3(5x−15)−52=68</p><p>3(5x−15) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=68+52</p><p>3(5x−15) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=120</p><p>5x−15 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=120:3</p><p>5x−15 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=40</p><p>5x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=40+15</p><p>5x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=55</p><p>x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =55:5</p><p>x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =11<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Hải Y
Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 6, Bài số nguyên
Lời giải chi tiết như sau:

3(5x−15)−52=68

3(5x−15)        =68+52

3(5x−15)        =120

5x−15              =120:3

5x−15              =40

5x                      =40+15

5x                      =55

x                         =55:5

x                         =11
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

Kim P

26 tháng 9 2022 14:34

3(5x-15)-52=68 =>3(5x-15)=68+52 =>3(5x-15)=120 =>5x-15=120:3 =>5x-15=40 =>5x=55 =>x=55:5 =>x=11

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài tập 1.1: Tính một cách hợp lý: c) 147−25+(−47)+(−75)

3

Được xác nhận