Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

13 tháng 9 2022 16:10

câu hỏi

Tìm x biết: a) (2x−5)−(3−x)=1

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

13 tháng 9 2022 16:17

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Tú N</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 6</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>(2x−5)−(3−x)=1</strong></h1><p><strong>=&gt; 2x-5-3+x=1</strong></p><p><strong>=&gt; 2x+x=1+5+3</strong></p><p><strong>=&gt; 3x=9</strong></p><p><strong>=&gt; x=3</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Tú N

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 6

Bài giải chi tiết :  

(2x−5)−(3−x)=1

=> 2x-5-3+x=1

=> 2x+x=1+5+3

=> 3x=9

=> x=3

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 3: Tìm x∈Z, biết: b) 2(x−8)+3(x+7)=10

3

Được xác nhận