Square root
VBT
Calculator
magnet

Khánh N

12 tháng 11 2019 12:36

câu hỏi

Tìm x biết a/2525:x=25 b/4x+4=20 c/84-4.(x+3)=44 d/3.2 mũ x+2=4 mũ 3-50


0

1


Vũ D

25 tháng 11 2019 14:37

a/2525÷x=25 x=2525÷25 x=101 b/4x+4=20 4x =20-4 4x =16 x =16÷4 x =4 c/84-4(x+3)=44 4(x+3)=84-44 4(x+3)=40 x+3=40÷4 x+3=10 x =10-3 x =7 d/3×2^x+2=4^3-50 3×2^x+2=64-50 3×2^x+2=14 3×2^x =14-2 3×2^x =12 2^x =12÷3 2^x =4 2^x =2^2 => x = 2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trên tia Ox Cho hai điểm A B sao cho ma = 6 cm b = 8 cm a tính AB Gọi K là trung điểm của am Trên tia đối X của tia MN lấy điểm C sao cho Ac = 9 Hỏi M là trung điểm của đoạn thẳng ac không vì sao

0

Lihat jawaban (1)