Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen H

22 tháng 12 2019 13:45

câu hỏi

tìm x ,biết 5 x+10+(-4)+7+(-10)+13+...+(-328)+331=0


0

1


T. Hữu

02 tháng 1 2020 09:20

số số hạng của tổng (-4) + 7 + (-10) + 13 + ... + (-328) + 331 là (331 - 4) ÷ 3 + 1 = 110 mà (-4) + 7 = 3 (-10) + 13 = 3 ... (-328) + 331 = 3 vậy có 55 cặp có tổng là 3 vậy ta có 5x + 10 + 55.3 = 0 5x + 10 + 165 = 0 5x +175 = 0 5x = - 175 x = -35

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chứng minh rằng 12 mũ 200 và 2 mũ 100 có chữ số tận cùng giống nhau

0

Lihat jawaban (3)