Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần M

21 tháng 3 2021 12:59

câu hỏi

tìm x biết|2x-1|<5


5

1


T. Hữu

22 tháng 3 2021 03:18

|2x-1|<5 2x-1 < 5 và 2x-1 > -5 2x < 5 + 1 và 2x > -5 + 1 2x < 6 và 2x > -4 x < 3 và x > -2 Vậy x>-2 và x<3 thì |2x-1|<5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

kiến guru là loài kiến gì vậy ạ ???

26

Lihat jawaban (6)