Square root
VBT
Calculator
magnet

Pham T

27 tháng 11 2022 02:50

câu hỏi

Tìm X biết: 16x^2 - 25 = 0

Tìm X biết: 16x^2 - 25 = 0


32

3

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

27 tháng 11 2022 07:07

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Pham T,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: x = 5/4 hay x = -5/4<br><br>Đây là một bài tập thuộc bài phương trình tích</p><p>Bài giải chi tiết:<br>16x^2 - 25 = 0</p><p>&lt;=&gt; (4x)^2 - 5^2 = 0</p><p>&lt;=&gt; (4x-5)(4x+5) = 0</p><p>&lt;=&gt; 4x-5 = 0 hay 4x+5 = 0</p><p>&lt;=&gt; x = 5/4 hay x = -5/4<br>Kết luận: đáp án chính xác là x = 5/4 hay x = -5/4<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Pham T, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: x = 5/4 hay x = -5/4

Đây là một bài tập thuộc bài phương trình tích

Bài giải chi tiết:
16x^2 - 25 = 0

<=> (4x)^2 - 5^2 = 0

<=> (4x-5)(4x+5) = 0

<=> 4x-5 = 0 hay 4x+5 = 0

<=> x = 5/4 hay x = -5/4
Kết luận: đáp án chính xác là x = 5/4 hay x = -5/4
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Sonw S

27 tháng 11 2022 08:11

<p>Ta có :16x^2 - 25 = 0</p><p>=&gt; (4x)^2 - 5^2 = 0</p><p>=&gt; (4x-5)(4x+5) = 0</p><p>=&gt; 4x-5 = 0 hoặc 4x+5 = 0</p><p>=&gt; x = 5/4 hoặc x = -5/4</p><p>Vậy x = 5/4 hoặc x = -5/4</p>

Ta có :16x^2 - 25 = 0

=> (4x)^2 - 5^2 = 0

=> (4x-5)(4x+5) = 0

=> 4x-5 = 0 hoặc 4x+5 = 0

=> x = 5/4 hoặc x = -5/4

Vậy x = 5/4 hoặc x = -5/4

Havi T

27 tháng 11 2022 08:19

<p>16x<sup>2</sup> - 25 = 0</p><p>&lt;=&gt; (4x)<sup>2</sup> - 5<sup>2</sup> = 0</p><p>&lt;=&gt; (4x-5)(4x+5) = 0</p><p>&lt;=&gt; 4x-5 = 0 hay 4x+5 = 0</p><p>&lt;=&gt; x = 5/4 hay x = -5/4</p>

16x2 - 25 = 0

<=> (4x)2 - 52 = 0

<=> (4x-5)(4x+5) = 0

<=> 4x-5 = 0 hay 4x+5 = 0

<=> x = 5/4 hay x = -5/4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận