Square root
VBT
Calculator
magnet

Luis L

21 tháng 12 2022 09:10

câu hỏi

Tìm x: a) 3(x-7) - 4(x-5)=0 b)x 3 - 6x 2 + 9x=0

Tìm x:

a) 3(x-7) - 4(x-5)=0

b)x3  - 6x2 + 9x=0


5

1


Dương V

24 tháng 12 2022 13:13

<p>b)x3−3x2−3x2+9x=0⇔x2(x−3)−3x(x−3)=0⇔x(x−3)(x−3)=0<br>&nbsp;</p>

b)x3−3x2−3x2+9x=0⇔x2(x−3)−3x(x−3)=0⇔x(x−3)(x−3)=0
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

100-(-12+10)

5

Lihat jawaban (2)

Cho tam giác ABC có AM là đường trung tuyến ứng với cạnh BC. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = 1/2 DC  . Kẻ Mx // BD và cắt AC tại E. Đoạn BD cắt AM tại I. Chứng minh: a) E là trung điểm của CD b) AD = DE = EC c) I là trung điểm của AM d) BD = 4DI e) SAIB = SIBM

11

Được xác nhận