Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễnlinh N

01 tháng 1 2020 02:54

câu hỏi

tìm x 2+4+6+....+2x=210


1

1


T. Hữu

02 tháng 1 2020 09:38

2 + 4 + 6 + ... + 2x = (số đầu + số cuối) . (số số hạng) ÷ 2 = ( 2x + 2 ) . [(2x - 2)÷2 + 1] ÷ 2 = ( 2x + 2 ) ÷ 2 . [ x - 1 + 1] = ( x + 1 ) . x vậy (x + 1).x = 210 ta thử x = 14 thì x + 1 = 15 15.14 = 210 ta thử x = -15 thì x + 1 = -14 (-14).(-15) = 210 vậy x = 14 hoặc x = -15.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

8 chia hết cho x

3

Lihat jawaban (1)