Square root
VBT
Calculator
magnet

MoonieBTS M

17 tháng 10 2021 14:20

câu hỏi

Tìm và sửa lỗi sai 1.My father hates drive motorbike to work in the morning 2.I go to the beach with Minh and Mai next week 3.My younger sister like building beautiful sandcastle on the beach 4.Mary enjoy cook meals and singing English songs


17

1


Nguyễn K

22 tháng 10 2021 11:10

1.Sai ở drive sửa thành driving 2.go thành will go 3.like thành likes 4.cook thành cooking

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

how old are you?

0

Lihat jawaban (2)