Square root
VBT
Calculator
magnet

Hiền N

19 tháng 3 2022 13:06

câu hỏi

tìm và sửa lỗi sai 1. If I have enough mony,I chould buy a new car


7

1

Được xác nhận

Thương P

23 tháng 3 2022 14:20

Được xác nhận

had/would buy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chuyển sang câu bị động We should clean our teeth twice a day.

12

Được xác nhận