Square root
VBT
Calculator
magnet

Dũng L

11 tháng 2 2020 07:43

câu hỏi

Tìm tất cả các ước lớn hơn-4 của 12


0

1


DƯƠNG T

12 tháng 2 2020 15:42

Ư={-3;-2;-1;0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11}

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

8 chia hết cho x

3

Lihat jawaban (1)