Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

24 tháng 10 2022 02:18

câu hỏi

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ để tạo idioms a l... cause

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ để tạo idioms

a l... cause


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 02:22

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thảo P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 12</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>a lost cause: hết hy vọng, không thay đổi được gì</p><p>" The game looked a lost cause when the score reached 6-10."</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là một bài tập môn Anh 12

Bài giải chi tiết:

a lost cause: hết hy vọng, không thay đổi được gì

" The game looked a lost cause when the score reached 6-10."

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đề bài : Underland a mistake in the sentences 1 listen! someone call you 2 let me to put on my uniform, then we ca go 3 I don't like History. I think ít' s a bored suject 4Mr.Taylor is my favourite teacher. He teach Spanish 5 We decorate the walls of the class by posters and maps

5

Được xác nhận